ОСНОВАВАНЕ

 В началото на 1997 година, по предложение на Община Габрово, Министерство на транспорта – София прехвърля собствеността на транспортните дружества за превоз на пътници на територията на град Габрово от държавна в общинска и общински съвет Габрово на своя сесия взема решение за учредяване на една общинска фирма за пътнически транспорт. Фирма “Общински пътнически транспорт” ЕООД - Габрово се образува с Решение № 861 от 25 Юни 1997 година (публ. в ДВ бр. 43 от 15.04.1998) на габровски окръжен съд чрез сливане на “Габрово автотранспорт” ЕООД гр. Габрово, “Тролейбусен транспорт” ЕООД гр. Габрово и “Комплекс такси” ЕООД гр. Габрово.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 Предметът на дейност е: „Автомобилни и пътнически превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, товаро- разтоварна и спедиторска дейност, подготовка и квалификация на кадри, отдаване под наем на МПС и всяка друга дейност незабранена със закон”. Дружеството е лицензиран превозвач съгласно изискванията на Наредба № 33/1999 г. на МТС с лицензия № 00230/25.04.2010г.

 Транспортното обслужване в града, района на селищната система и страната се извършва по схема, която включва:

 • вътрешноградски автобусен и тролейбусен транспорт;
 • междуселищен транспорт на територията на Общината;
 • междуобщински автобусен транспорт на територията на Област Габрово;
 • междуградски автобусен транспорт по републиканската транспортна схема.

 

Освен договорираните с Община Габрово превози по утвърдените транспортни схеми, дружеството извършва „случайни” и „специализирани” превози в страната.

Фирмата разполага с гараж, добре оборудван и много добре поддържан сервиз за отремонтиране на автопарка, собствена бензиностанция и автогара, отговаряща на изискванията за комфортно обслужване на пътниците.

 

ТЪРГОВСКО-ЕКСПЛОАТАЦИОННА ДЕЙНОСТ

            “Общински пътнически транспорт” ЕООД обслужва 45 линии с 1880,1 км. двупосочна маршрутна дължина. От тях с автобуси:

 • Вътрешноградски линии - 19 броя с 347,4 км. обща дължина
 • Междуселищни линии - 22 броя с 1475 км обща дължина в това число:
  -от Общинската транспортна схема 15 линии – 471 км.
  -от Областна транспортна схема 4 линии - 218 км.
  -от Републиканска транспортна схема 3 линии - 786 км.
   

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ

 За осъществяване на основната дейност към 30.03.2015 година дружеството разполага със 66 броя автобуси. Автобуси за междуселищни превози - 25 бр. За вътрешноградски превози - 40 бр. автобуси, като от тях:

*съчленени - 4 бр.

*соло - 36 броя, от които 15 броя са до 15 места.

Автопаркът на фирмата се състои от автобуси от марките Мерцедес, МАН, Сетра, Икарус, Форд, Исузо.

 

Общи условия за пътуване в страната НА „ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ” ЕООД ГАБРОВО

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

„Билет” – означава валиден документ или друго доказателство за договор за превоз.

„Двупосочен билет” – означава валиден документ за превоз в две посоки по едно и също направление. „Презаверка” – означава смяна на дата и/или час за пътуване.

„Анулиране” – отказ от пътуване.

„Фискален билет” - валиден документ за пътуване, който е издаден от фискално устройство, притежаващ всички необходими реквизити.

„Бланков билет” – валиден документ за пътуване на групи, който не е издаден от фискално устройство, но притежава всички необходими реквизити.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ

1. КЛИЕНТЪТ има право да използва услугите за продажба на билети в съответствие с изискванията на Общите условия и правилата.

2. КЛИЕНТЪТ носи лична отговорност за съхраняването на превозния документ.

3. КЛИЕНТЪТ се съгласява с това, че част от служителите на „Общински пътнически транспорт” EООД Габрово, в зависимост от задълженията си, имат достъп до следната информация: име, дата на раждане (за деца), но няма право да ги разгласява.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ”

1. „Общински пътнически транспорт” EООД Габрово предлага услугите по продажба на автобусни билети за линиите, които обслужва, както и на превозвачи, ползващи услугите на Автогара Габрово, без собствено гише за продажба на билети.

2. Посочената в разписанието информация, относно времето на пристигане на Автогара Габрово на преминаващи автобуси, е ориентировъчна.

3. „Общински пътнически транспорт” EООД Габрово не допуска превоз на пътници във видимо нетрезво състояние и под видимо влияние на упойващи вещества, както и на лица с поведение застрашаващо живота или здравето на останалите пътници. Преценката за състоянието на пътника се извършва от водача на автобуса, който е и отговорник за превоза. При установяване на гореизложеното водачът може да откаже превоз на пътника и качването на борда на превозното средство.

4. „Общински пътнически транспорт” EООД Габрово запазва правото си на промяна на № на място в съответния автобус без предизвестие, в следствие на настъпили независещи от превозвача обстоятелства.

5. Рекламации са валидни само в писмена форма, отправени в срок до 1 месец от датата на пътуване, заедно с копие от билета и багажна разписка. Без предоставяне на горепосочените документи рекламации не се разглеждат.

6. Всеки пътник закупил билет, е застрахован в рамките на пътуването за риска “Злополука”.

IV. ПРЕЗАВЕРКА И АНУЛИРАНЕ КЛИЕНТИ, закупили автобусни билети от каса “Билети” на Автогара Габрово имат право:

1. Да презаверят билета (промяна на дата и час на пътуване) единствено и само при наличие на свободни места за желаните нови дата и час. Промяната може да се осъществи единствено и само на касата на Автогара Габрово, не по-късно от 1 час преди отпътуване. За целта КЛИЕНТЪТ трябва да представи билета. Допуска се само една презаверка в посока.

2. Да анулират билета (отказ от пътуването) при следните условия: - Над 24 часа преди отпътуване от съответната спирка, като ПРЕВОЗВАЧЪТ възстановява на КЛИЕНТА пълната стойност на билета; - От 12 до 24 часа преди отпътуване от съответната спирка, като ПРЕВОЗВАЧЪТ възстановява на КЛИЕНТА 90% от стойността на билета; - От 1 час до 12 часа преди отпътуване от съответната спирка, като ПРЕВОЗВАЧЪТ възстановява на КЛИЕНТА 70% от стойността на билета; - По-малко от 1 час преди отпътуване от съответната спирка, като ПРЕВОЗВАЧЪТ възстановява на КЛИЕНТА 50% от стойността на билета; - След отпътуване от съответната спирка – билетът се счита за използван и не се възстановяват суми на КЛИЕНТА;

3. Отказ от използване на услуга, заплатена на каса се осъществява единствено в работното време на касата, от която е закупен билета и само след връщането му в оригинал и в пълна цялост.

4. Презаверен билет не подлежи на анулиране.

5. Двупосочен билет се разглежда като едно цяло. При използвана първа посока от билета, втората може да бъде само презаверена, според условията за презаверка.

V. ОТГОВОРНОСТ НА „ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ” Билетът представлява договор за превоз с автобус между пътника и превозвача.

1. Срещу закупения от КЛИЕНТА билет, „Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово осигурява автобусен превоз по посочения маршрут за линиите, които обслужва.

2. Срещу закупения от КЛИЕНТА билет, „Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово осигурява място спрямо избора на клиента, като схемите за избор на места са примерни и подлежат на промяна от страна на дружеството.

3. Превозвачът не носи отговорност за закъснение по график, в случаи на независещи от него обстоятелства, като стачки, задръствания, лоши атмосферни условия, катастрофи, техническа авария с превозното средство по време на път и други обстоятелства, които превозвачът не е могъл да предвиди и/или предотврати, като изброяването не е изчерпателно.

4. В случай на неосъществено пътуване по вина на фирмата превозвач, се възстановява 100% от стойността на билета за неосъществената отсечка.

5. „Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово не носи отговорност за загубен или откраднат багаж преди чекиране в автобуса и след предаване на багажите при пристигане на съответната спирка. Превозвачът отговаря за багажите, намиращи се на превозното средство, освен ако повредата или липсата се дължат на естеството или дефекти на самия багаж, или въпреки взетите мерки вредите не са могли да бъдат предотвратени (непреодолима сила).

6. Превозвачът съхранява непотърсените багажи и носи отговорност за тяхното съхранение за срок от 3 месеца.

VI. ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА

1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да провери коректността на данните върху билета си. „Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово няма задължение да коригира грешки, след като договорът е бил сключен.

2. КЛИЕНТЪТ има отговорност за запазване на целостта на получения билет. „Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово не носи отговорност за загубен, откраднат или увреден билет. Дубликати на билети не се издават.

3. КЛИЕНТЪТ носи лична финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.

VII. ПРЕВОЗ НА БАГАЖ „Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово не носи отговорност за ръчния багаж на КЛИЕНТА, който се намира в салона на автобуса.

1. Закупеният билет дава право на КЛИЕНТА да превози безплатно в багажното отделение личен багаж до 30 кг., разпределени в един или два куфара с размери 80х60х40. В този случай, КЛИЕНТЪТ получава багажна разписка, съгласно разпоредбите на чл. 39 от ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.

2. Не се допуска превозване на багаж, без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник. В съответствие с чл. 37 ал. 4 от Закона за автомобилните превози не се разрешава приемането и превози на пратки и багажи, които не принадлежат на пътник.

3. Не се разрешава поставяне и пренасяне в багажите на пътниците, превозвани в багажните отделения на автобусите, на парични средства (независимо от валутата и размера), документи, кредитни и дебитни карти, пътнически чекове, ценни книжа, предмети с нумизматична и художествена стойност, накити и други изделия от благородни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, GSM апарати, смарт устройства и таблети, всякаква видео и аудио техника, компютърни конфигурации и преносими компютри, зарядни устройства, оптични уреди и части за същите. В случай на цялостна или частична липса, и/или повреда на багаж, съдържащ изброените по-горе ценности, предмети или подобни на тях, въпреки забраната за превоз, „Общински пътнически транспорт“ Габрово не носи отговорност за същите и няма да възстанови тяхната стойност или да изплати обезщетение за същите.

4. Забранява се поставяне и пренасяне в багажите на пътниците (независимо ръчен багаж или превозван в багажното отделение на автобуса) на огнестрелни оръжия и боеприпаси, експлозиви и запалителни вещества, димни бомби и патрони, динамит, барут и пластични взривни вещества, мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери и устройства, капсул-детонатори, детонатори и фитили, лесно запалими и/или отровни химически вещества фойерверки и други пиротехнически средства, наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества и/или техни аналози, както и материали за производството на наркотични вещества, предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на пътуващите в автобуса, движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение, сертификат или друг документ удостоверяващ правото на съхранението, използването и преноса им, религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации, всички видове скимиращи устройства за банкомати, забранени от Закона, всякакви други стоки и вещества забранени със Закон. Изключение: притежаваните от гражданите огнестрелни оръжия и боеприпаси, за самоотбрана, лов, спортни, културни цели и за колекциониране, могат да бъдат превозвани единствено като ръчен багаж при стриктно спазване на разпоредбите на действащата нормативна уредба по отношение начина на съхранение, носене и използване на такива оръжия.

VIII. ПРЕВОЗ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЖИВОТНИ

1. „Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово допуска в салона единствено и само превозване на кучета - водачи, придружаващи пътник с увреждания.

2. „Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово допуска превозване на домашни любимци и животни в багажното отделение на автобуса, в подходящи клетки предоставени от пътника.

3. Превоз на животни без придружител в багажното отделение, в подходящи клетки. но с осигурен посрещач се извършва срещу заплащане на такса от 15.00 лева .

ПУШЕНЕТО В АВТОБУСИТЕ НА „ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ” ЕООД ГАБРОВО Е ЗАБРАНЕНО!

За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ, НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Настоящите Общи условия се прилагат и при извършване на „СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ”, като в случай на прилагане на различни условия на пътуване, същите се договарят в конкретния договор за случаен превоз на пътници, сключен със съответния КОНТРАГЕНТ. Със закупуването на превозен документ, КЛИЕНТЪТ приема Общите условия напълно и без изключения!

 

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, БАГАЖ И ЖИВОТНИ В ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

1. Превоз на пътници с обществен транспорт се извършва срещу редовен превозен документ по установен образец.

2. Абонаментната карта е редовен превозен документ при пътуване в съответствие с маршрута и определения период от време.

3. Пътник с редовен превозен документ има право да превозва безплатно ръчен багаж с размери в сантиметри 60/40/40. Багаж с по големи размери от посочените се таксува с билет за еднократно пътуване.

3. Пътник с редовен превозен документ има право да превозва безплатно детска количка.

4. Пътник с редовен превозен документ, собственост на куче – домашен любимец или котка, има право да го превозва с превозните средства на обществения транспорт при следните условия:

 • собственикът да носи със себе си регистрационните документи на кучето
 • за кучето /котката/ се закупува отделен билет за еднократно пътуване
 • собственикът на кучето е длъжен да го води на къс неразтеглив повод и с намордник или в транспортен кафез /котката/.
 • в обществения транспорт на територията на Габровска община пътуват безплатно кучета водачи на незрящи хора. Кучетата водачи на незрящи хора са освободени от изискването да са с намордник по време на пътуване.

5. При пътуване със средствата на обществения превоз собствениците на домашни любимци са длъжни да предоставят при поискване от длъжностните лица-инспектори по редовността на пътниците регистрационните документи и билета на животното.

6. В превозните средства на обществения транспорт не се допускат за превоз:

 • лица, които представляват опасност за сигурността на пътниците или реда в превозното средство.
 • лица, които са под влияние на алкохол или друго упойващо вещество
 • лица в нехигиеничен вид 
 • вещи, които могат да замърсят или повредят превозното средство
 • запалителни, избухливи, отровни вещества и други вещи и предмети, представляващи опасност за пътници и персонал.
 • предмети, превозът на които е забранен със закон
 • предмети, които поради своето естество и размери създават неудобство за пътниците
 • живи животни и птици, с изключение на домашни любимци кучета и котки и кучета водачи.

7. При пътуване с обществения транспорт пътниците са длъжни;

 • да притежават редовен превозен документ до слизането си на спирката
 • да представят превозния си документ на контролните органи/инспектори/ за проверка, а пътуващите при преференциални условия да показват и личната си карта
 • да се качват от първа врата, когато закупуват билет от водача
 • да се качват и слизат от превозните средства, когато същите са напълно спрели на установените спирки.

8. На пътниците в превозните средства на обществения транспорт се забранява:

 • да стоят на стъпалата на превозните средства и да пречат на затварянето на вратите
 • да разговарят с водача или да отвличат вниманието му по друг начин по време на движение
 • да нарушават реда и спокойствието на останалите пътници
 • да замърсяват и повреждат превозните средства
 • да извършват рекламна, религиозна и търговска дейност
 • да пушат и да консумират храни и алкохолни напитки в превозните средства
 • да преотстъпват превозния си документ на други лица
 • да нарушават времевото ограничение и маршрута, посочени върху абонаментната карта
 • да поставят багаж върху седалките на автобуса
 • да отварят люковете в салона за пътници и багажните отделения на автобусите

9. Водачите продават билети при спряло превозно средство 

10. При отказ на пътника да закупи билет за еднократно пътуване, продаван от кондуктор или шофьор, пътникът се заставя от длъжностното лице да слезе на първата спирка по маршрута на превозното средство.


1. Защита лични данни;

2. Етичен кодекс;

3. СФУК;

- Доклад 2019

Цели и план за работата за постигане на целите на отдел

Оценка на риска.